Menu


Podpis elektroniczny a brexit

Podpis elektroniczny a brexit

Czy uzyskany w Polsce podpis elektroniczny będzie uznawany w Wielkiej Brytanii po brexicie?

Kwalifikowany certyfikat  podpisu elektronicznego wydany w Polsce, bez względu na to komu został wydany, będzie ważny w całej UE tak długo jak wynika to z ważności tego certyfikatu wskazanej w tym certyfikacie, chyba że został wcześniej unieważniony na żądanie jego posiadacza lub z innych przyczyn opisanych w ustawie  z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej (tzw. rozporządzenia eIDAS) (podstawa prawna: art. 25 ust. 3 eIDAS uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich UE) Nie przewiduje się unieważnienia certyfikatów obywatelom UK ani podważania złożonych już podpisów.

Czy taki podpis będzie uznawany w Wielkiej Brytanii?

Uznawalność kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wydanego w Polsce w UK będzie uzależniona od zawarcia pomiędzy UK a UE umowy w oparciu o art. 14 eIDAS: 

1. Usługi zaufania świadczone przez dostawców usług zaufania mających siedzibę w państwie trzecim są uznawane za prawnie równoważne kwalifikowanym usługom zaufania świadczonym przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania mających siedzibę w Unii, w przypadku gdy usługi zaufania pochodzące z państwa trzeciego są uznawane na mocy umowy zawartej między Unią a danym państwem trzecim lub organizacją międzynarodową zgodnie z art. 218 TFUE. (…)

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zapewniają w szczególności, aby: (…) b) kwalifikowane usługi zaufania świadczone przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania mających siedzibę w Unii były uznawane za prawnie równoważne usługom zaufania świadczonym przez dostawców usług zaufania w państwie trzecim lub organizacjach międzynarodowych, z którymi zawarta została umowa.

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę