Logo
 Wydrukuj tę stronę

Brexit. O to najczęściej pytają Polacy. Zobacz

Brexit. O to najczęściej pytają Polacy. Zobacz

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na główne pytania zadawane przez obywateli odnośnie trwającego okresu przejściowego oraz możliwych sytuacji po jego zakończeniu.

 

Krajowy Rejestr Karny a skazania obywateli polskich przez sądy brytyjskie

Czy po zakończeniu okresu przejściowego skazania obywateli polskich przez sądy brytyjskie będą nadal gromadzone i uwzględniane w informacji z Krajowego Rejestru Karnego?

Tak. Po zakończeniu okresu przejściowego skazania obywateli polskich przez sądy brytyjskie będą nadal gromadzone i uwzględniane w informacji z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek osoby zainteresowanej, jak również na zapytania organów w postępowaniu karnym lub do celów innych niż postępowanie karne.

 Brytyjskie prawo jazdy w Polsce

Wymieniłem polskie prawo jazdy na brytyjskie. Zamierzam wrócić do Polski i powrócić do polskiego prawa jazdy. Na jakich zasadach będę mógł to zrobić? Moje polskie prawo jazdy było bezterminowe, a brytyjskie jest terminowe. Czy po powrocie do polskiego prawa jazdy będzie ono bezterminowe?

Brytyjskie prawo jazdy będzie można wymienić na polskie dopiero po powrocie do Polski na stałe. Wymiana nie będzie związana z jakimikolwiek egzaminami. Po upływie okresu przejściowego (31 grudnia 2020r.) brytyjskie prawo jazdy będzie ważne w Polsce przez 6 miesięcy od momentu powrotu na stałe, jednakże po

6 miesiącach nadal będzie je można wymienić. Przy wymianie brytyjskiego prawa jazdy na polskie wszystkie terminy ważności będą przepisane z brytyjskiego prawa jazdy. W związku z powyższym wydane przez władze polskie prawo jazdy będzie posiadać termin ważności i nie będzie mogło być ważne bezterminowo.

Uzyskanie informacji z brytyjskiego rejestru karnego za pośrednictwem Krajowego Rejestru Karnego

Czy po zakończeniu okresu przejściowego obywatel polski, który zamieszkiwał w Wielkiej Brytanii będzie mógł uzyskać informacje z brytyjskiego rejestru karnego za pośrednictwem Krajowego Rejestru Karnego?

W przypadku zakończenia okresu przejściowego i braku nowej umowy regulującej współpracę w sprawach wymiany informacji z rejestrów karnych, wymiana tych informacji będzie się opierała o postanowienia Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 z późn.zm.) Postanowienia tej wielostronnej umowy międzynarodowej nie przewidują wymiany informacji na żądanie osoby zainteresowanej. Ponadto ustawa z dnia 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym nie przewiduje możliwości pośredniczenia Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w uzyskiwaniu zaświadczeń z rejestrów państw trzecich.

Zakup nieruchomości w Polsce

Czy w okresie przejściowym tj. od 1 lutego 2020 do 31.12.2020 r., nabycie nieruchomości w Polsce nie będzie wymagało uruchomienia procedury z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców?

Zasady i tryb nabywania nieruchomości przez cudzoziemców określone są w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji, oraz dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 729).

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 1 ust. 1 ustawy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Podkreślenia wymaga, iż obecnie wymóg uzyskania zezwolenia odnosi się jedynie do podmiotów niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Unii Europejskiej.

W sytuacji opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej wówczas jej obywatele na nabycie nieruchomości będą musieli uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że w danym przypadku zastosowanie znajdą zwolnienia, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Taki stan prawny będzie obowiązywał po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od 1 stycznia 2021 r.

Brak wymogu zezwolenia do 31 grudnia 2020 r. wynika wprost z Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE i jej rozdziału dotyczącego okresu przejściowego, zgodnie z którym UK i jej obywatele traktowana będzie jakby była nadal państwem członkowskim UE (poza prawami instytucjonalnymi). Okres przejściowy został dodatkowo zakotwiczony w polskim prawie poprzez uchwalenie ustawy krajowej, która potwierdza, że UK w okresie przejściowym będzie traktowane jakby było państwem członkowskim.

Warunki obowiązywania okresu przejściowego w polskim porządku prawnym zostały potwierdzone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 2019 poz. 1516). Rozpoczął się on z chwilą wejścia w życie Umowy o wystąpieniu (tj. od 1 lutego 2020 r.) i zakończy 31 grudnia 2020 r.

Uzyskanie informacji przez brytyjski organ administracyjny z Krajowego Rejestru Karnego

Czy po zakończeniu okresu przejściowego brytyjski organ administracyjny będzie mógł uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące obywatela Polski?

Po zakończeniu okresu przejściowego i braku nowej umowy regulującej współpracę w sprawach wymiany informacji z rejestrów karnych, wymiana tych informacji będzie się opierała o postanowienia Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 z późn.zm.). Jedynymi organami administracyjnymi uprawnionymi do uzyskania informacji z KRK na podstawie przedmiotowej konwencji są organy administracyjne, które występują w roli oskarżyciela publicznego.  W przypadku pozostałych organów administracyjnych wymiana informacji (do celów innych niż postępowanie karne) będzie możliwa po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w Wielkiej Brytanii.

Settled/pre-settled status i pozwolenie na pracę

Zastanawiam się nad wyjazdem do Anglii do pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Agencja oferuje zatrudnienie bezpośrednio przez angielską firmę. Wiem, że do samego wyjazdu do Anglii nie potrzebuję wizy. Ale czy do stałego zatrudnienia w Anglii potrzebna mi będzie wiza albo pozwolenie na pracę?

Zasady wjazdów do Wielkiej Brytanii, zamieszkania na jej terenie oraz podejmowania tam pracy pozostają bez zmian do końca tzw. okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2020.

Okres przejściowy oznacza dla polskich obywateli brak zasadniczych zmian w relacjach z Wielką Brytanią do końca 2020 r. w tym m.in. utrzymanie dotychczasowych zasad związanych ze swobodą przepływu osób. Polacy, którzy przyjadą na Wyspy do końca 2020 r. będą mogli mieszkać, pracować i uczyć się na obecnych zasadach.

Żeby pozostać w Wielkiej Brytanii dłużej niż do 31.12.2020 r. należy złożyć wniosek o specjalny status pobytowy tzw. settled status (dla osób, które przebywają w Wielkiej Brytanii już 5 lat) lub pre-settled status (pobyt poniżej 5 lat). Jeżeli osoba przebywa w Wielkiej Brytanii mniej niż 5 lat i uzyska pre-settled status, to po 5 latach legalnego pobytu będzie mogła uzyskać docelowy status pobytowy, czyli settled status. Warunkiem ich uzyskania jest legalny pobyt na Wyspach – w tym celu trzeba posiadać np. dowody zatrudnienia, płacenia podatków, zamieszkiwania, ale też listy od lekarza czy bilety lotnicze itp. Home Office akceptuje bardzo wiele dokumentów potwierdzających pobyt w Wielkiej Brytanii, a ich listę można znaleźć na brytyjskich stronach rządowych.

Settled status i pre-settled status pozwolą mieszkać i pracować na Wyspach na warunkach bardzo podobnych do obecnych.

O pomoc w przypadku problemów z wypełnieniem aplikacji można prosić organizacje pozarządowe, z których część zatrudnia osoby posługujące się językiem polskim. (brexit.gov.pl)

Zobacz także:

© Goniec.com