Menu

Dyrektor d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Hot
Updated
E-mail (do publikacji)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regulamin
Zapoznałem się
Polish Psychologists' Association poszukuje osoby na stanowisko:

Dyrektor d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Miejsce pracy: Londyn/praca zdalna
Rodzaj kontraktu: Wolontariat

Opis stanowiska:
• Współpraca oraz efektywna komunikacja z członkami Zarządu i Rady PPA
• Współudział w określaniu misji i kierunku działań organizacji
• Wyznaczanie krótko i długoterminowych celów strategicznych i operacyjnych
organizacji w kontekście zasobów ludzkich
• Uczestnictwo w pracach dotyczących pozyskiwania funduszy na rzecz działalności i
rozwoju organizacji wraz z budowaniem pozytywnego wizerunku PPA
• Nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawnych odnoszących się do
działalności organizacji oraz współpracy z wolontariuszami
• Nadzór nad działem HR, kontrola i utrzymywanie wysokich standardów działań w nim
prowadzonych, wyznaczanie strategii oraz wsparcie merytoryczne z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi
• Nadzór nad tworzeniem planów rozwojowych działu HR, oraz wspieranie innych działów
w oparciu o zgłaszane potrzeby
• Pomoc, wsparcie i motywacja wolontariuszy, utrzymywanie wysokiej wydajności i
zaangażowania

Oferujemy:
• Pracę w miłym zespole i wzajemne wsparcie
• Spotkania cykliczne, warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy
• Możliwość pracy zdalnej
• Rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku

• Merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu
• Zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej

Umiejętności kandydata:
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, z uwzględnieniem zarządzania
zespołem i nadzorem nad działaniem i strategią organizacji
• Wykształcenie kierunkowe z zakresu HR (lub inne pokrewne kierunki) bądź kwalifikacje
CIPD Level 5 (lub wyższe)
• Znajomość przepisów prawa pracy oraz ustawowych i regulacyjnych dotyczących
działania stowarzyszenia
• Doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu procesów rekrutacji oraz selekcji,
employee relations, opracowywaniu systemów motywacyjnych i rozwojowych,
współpraca ze związkami zawodowymi, znajomość rekomendowanych praktyk
zawodowych, tworzenie polis i procedur zgodnie z aktualnymi wymaganiami
zewnętrznymi oraz wspierające działania wewnętrzne oraz doradztwie z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi
• Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, zdolności przywódcze, umiejętność
współpracy z rozbudowanymi zespołami, asertywność oraz zdolności negocjacyjne
• Umiejętność samodzielnego działania, myślenia strategicznego, odporność na stress,
empatia oraz elastyczność
• Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Location: London/remote working
Type of contract: Volunteering

Job description:
• Cooperation and effective communication with the members of the Board of Directors
and the Council
• Participation in defining the mission and the direction of the organisation
• Outlining short- and long-term strategic and operational goals in the context of human
resources
• Participating in work on raising funds for the operations and development of the
organisation as well as building positive organisation image
• Supervision over the correct application of legal provision relating to the organisation’s
activities and working with volunteers
• Supervision over the HR department, controlling and maintaining high standards of
conducted activities, setting out strategies and providing substantive support for HR
management related queries
• Supervision over development plans for the HR department, as well as supporting other
department based on their needs
• Supporting and motivating volunteers, maintaining high productivity and engagement

We offer:
• Working within a nice team and mutual support
• Cyclic meetings, workshops and training for volunteers
• Opportunity of remote working
• Professional development and gaining new skills and experience
• Substantive support from our experienced team
• Certificate of work completed for a charity

Candidate skills:
• Experience of working in a similar role, including managing a team and supervising
organisational operations and strategy
• Higher education in HR (or another relevant field) or professional qualification from CIPD
Level 5 (or higher)
• Good understanding of the employment law as well as legislation and regulations
regarding the association
• Experience in conducting and supervising recruitment and selection processes,
employee relations, developing motivational strategies and development paths,

cooperation with the Trade Unions, a good understanding of best recommended
professional practices, managing policies and procedures according to the external
demands and internal needs and HR management advisory
• Great communication skills, leadership skills, ability to collaborate with different teams,
assertiveness and negotiation skills
• Ability to work independently, strategic thinking, resistance to stress, empathy and
flexibility
• Good knowledge of Polish and English
Powered by JReviews