Menu


Zawarcie małżeństwa przed konsulem

Zawarcie małżeństwa przed konsulem shutterstock

Ta forma zawarcia związku małżeńskiego ma zastosowanie tylko w przypadku jeżeli oboje narzeczeni są obywatelami polskimi.

Wymagane dokumenty:

  1.  odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia (odpisy wielojęzyczne na druku europejskim są niewystarczające) obojga przyszłych małżonków;
  2. w przypadku osób, które były wcześniej pozostawały w związku małżeńskim – akt tego małżeństwa wraz adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa wraz z prawomocnym orzeczeniem polskiego sądu rozwiązującym to małżeństwo (w przypadku jeżeli rozwód został orzeczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy go najpierw zarejestrować w Polsce, więcej: Rejestracja wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny)
  3. pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  4. ważny polski dowód osobisty lub paszport (dokumenty muszą być ważne zarówno w dniu składania zapewnień małżeńskich, jak również w wyznaczonej dacie ślubu);
  5. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP (np. w przypadku zawierania związku małżeńskiego przez kobietę, która ukończyła 16 rok życia, ale nie ukończyła lat 18);kserokopie paszportów lub dowodów osobistych świadków (dokumenty muszą być ważne w wyznaczonej dacie ślubu);
  6. listę imienną gości (każdy z gości powinien legitymować się dowodem osobistym lub paszportem).

 Posiadanie obywatelstwa polskiego przez świadków nie jest konieczne. Do ceremonii ślubnej potrzebnych jest dwóch świadków. Konsulat/wydział konsularny nie zapewnia świadków do uroczystości ślubnej.

 Najpóźniej na miesiąc przed datą ceremonii narzeczeni muszą dokonać opłaty konsularnej oraz złożyć osobiście przed konsulem zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 Więcej na stronie Ambasady RP w Londynie

Skomentuj


Skomentuj artykuł za pomocą konta Facebook
Skomentuj artykuł bezpośrednio
Powrót na górę